DSE331

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE331

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک دستی

خروجی دیجیتال

8عدد

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

4عدد

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

8عدد

برنامه ریزی

نرم افزاری

فرکانس ( هرتز )

50 60

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است