برد کنترل دیزل ژنراتورباسبارباشبکهDSE5560

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE5560

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک دستی

ورودی دیجیتال

10

خروجی دیجیتال

06

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

10

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

06

برش تابلو (mm)

22-16

محدوده ورودی آلترناتور

25-660

فرکانس ورودی الترناتور ( Hz )

5-75

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است