نگهداری دیزل ژنراتور

نگهداری دیزل ژنراتور

جداول سرویس و نگهداری بر مبنای وضعیت و زمان بهره برداری از هر دستگاه تهیه میگردد. دستورالعمل نگهداری تجهیزاتی که بطور دائم مورد استفاده قرار میگیرد توسط کارخانه سازنده آنها تهیه و قابل دسترسی است ولی شیوه سرویس و نگهداری یک دستگاه دیزل ژنراتور در شرایط بهره برداری اضطراری بخصوص برای موتور کاملا مشخص نشده است. لذا جداول سرویس نگهداری بر مبنای وضعیت و زمان بهره برداری و همچنین شرایط محیطی محل بهره برداری از هر دستگاه تهیه میگردد.

برای حصول اطمینان از کارایی یک دستگاه دیزل ژنراتور که بصورت اضطراری استفاده میشود باید بصورت دوره ای آنرا مورد آزمایش قرار داد. قطع برق شبکه و بارگذاری دستگاه با بار کامل هر یک ماه یکبار بمدت یک ساعت در حضور و با نظارت یک نفرمکانیک باید انجام شود. بعد از انجام این آزمایش تمامی فرامین باید به حالت اولیه برگردانده شده و شرایط باطری دستگاه و میزان سوخت موجود بازبینی شود. در شرایطی که این امکان موجود نباشد حداقل بازدیدهای ممکن باید صورت پذیرد.

وظیفه دیزل ژنراتور اضطراری تامین بار در شرایط قطع برق شبکه است و بصورت هفتگی کلیه تجهیزات مرتبط به آن باید بازدید شده و دستگاه باید به مدت حداقل 30 دقیقه زیر بار در فواصل زمانی 30 روز آزمایش گردد. در غیر اینصورت باید طبق دستور العمل کارخانه سازنده رفتار نمود .

در صورت توصیه به روشن کردن هفتگی بدون بار مدت زمان آن بین 5 تا 30 دقیقه توصیه میشود و در سال یکبار به مدت حداقل یک ساعت با 30% ظرفیت بارگذاری شود. در آزمایش های هفتگی حضور اپراتور و در آزمایش سالیانه حضور یک نفر مکانیک الزامی است.

فاصله جانبی دیزل ژنراتور از دیوار و یا سایر تجهیزات نباید کمتر از عرض دیزل باشد. این فاصله دستگاه باید بگونه ای باشد که بتوان براحتی سرسیلندرها و باطری ژنراتور را جا به جا کرد. بر روی موتورهای بزرگتر باید جرثقیل سقفی جهت جابجایی قطعات سنگین تعبیه شود.

فاصله طولی بین دیزل ژنراتور با سازه های جلو و پشت آن باید به اندازه ای باشد که بتوان براحتی قطعات بلندی مانند میل سوپاپ را از موتور بیرون کشید و درب های اتاق باید ابعاد مناسب جهت خارج و یا داخل نمودن مجموعه دیزل ژنراتور را داشته باشند. تابلوهای برق بهتر است در یک اتاق اختصاصی با تهویه مناسب نصب گردند بطوریکه کاملا از اتاق دیزل ژنراتور جداسازی شده و در صورت نیاز یک پنجره شیشه ای جهت رویت دیزل ژنراتور در دیوار حائل آن تعبیه گردد.