بوردخروجی آنالوگ|DSE2152

مدل بورد

DSE2152

نوع بورد

خروجی

عملکرد

آنالوگ

خروجی قابل برنامه ریزی

شش عدد

خروجی جریان ( mA )

شش عدد

خروجی ولتاژ (v)

35