سیستم انتقال اطلاعات وفرمان DSE 892

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE892

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک