برد کنترل دیزل ژنراتور پارالل با شبکهDSE5520

.عکسی برای این محصول وارد نشده است

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE5520

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک

ورودی دیجیتال

ده عدد

خروجی دیجیتال

5عدد

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

ده عدد

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

5عدد

برش تابلو (mm)

22816

محدوده ورودی آلترناتور

5-660

فرکانس ورودی الترناتور ( Hz )

1-90 HZ

برنامه ریزی

نرم افزاری صفحه بورد

اجرا خروجی رله

دو عدد

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است