برد کنترلر دیزل ژنراتور امرجنسی|DSE7420

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE7420

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک

ورودی دیجیتال

یازده عدد

خروجی دیجیتال

شش عدد

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

یازده عدد

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

شش عدد

خروجی

شش عدد

برش تابلو (mm)

22/16

برنامه ریزی

نرم افزاری صفحه بورد