اتصالات فلکسیبل (آکاردئونی)

اتصالات فلکسیبل (آکاردئونی)

لوله کشی اگزوز باید توسط یک لوله اتصال آکاردئونی به خروجی مانیفولد موتور وصل شود.

عملکرد این لوله بشرح ذیل میباشد :

1- از ایجاد فشار بر روی دهانه خروجی مانیفولد توسط سیستم اگزوز جلوگیری می نماید. حداکثر وزن وارده بر روی مانیفولد دود موتور نباید بیش از 28 کیلوگرم باشد ، لذا برای احتراز از این امر انبساط حرارتی لوله های اگزوز باید در محاسبات طول لوله لحاظ گردد. میزان این انبساط برای لوله های آهنی 13/1 میلیمتر در هر متر بازای هر100 درجه سانتیگراد است. این مقدار معادل 16/5mm برای هر 3 متر لوله در تغییرات حرارتی بین 35 تا 105 سانتیگراد است. در طول مسیرهای بلند بسته به طول مسیر باید از تعدادی لوله فلکسیبل بگونه ای استفاده کرد که در هر قسمت یک سر لوله به فلکسیبل و سر دیگر آن به لوله دیگر بصورت ثابت بسته شده باشد. هر قسمت باید نگهدارنده اختصاصی خود را داشته باشد تا انبساط آن هیچگونه فشاری به موتور وارد نیاورد.

برای مهار کردن سیستم اگزوز بسقف نیروگاه و یا هرنگهدارنده دیگری بهتر است که از نگهدارنده های انعطاف پذیر با فواصل طولی نامساوی استفاده کرد.

2- از فرسودگی و شکستگی لوله ها جلوگیری می نماید.

3- جابجایی های نسبی سیستم اگزوز را امکانپذیر می نماید. این جابجایی ها در اثر عوامل مختلفی صورت میگیرد که میتواند ناشی از تغییرات حرارتی ، تغییرات مکانیکی و یا تغییرات ساختمانی که معمولا در طول زمان در هر ساختمان ایجاد میشود باشد.

یکی از وظایف مهم لوله فلکسیبل خنثی کردن ضربات وارده ناشی از لرزش دیزل ژنراتورها به سیستم اگزوز بخصوص زمانیکه دستگاه بر روی لرزه گیرهای فنری نصب شده باشد میباشد.